Pravidla

 1. Obecná ustanovení
  1. Soutěž probíhá během akce SHOW 2018 jako její podprogram 24. 4. 2019 od 17 h.
  2. Účastníkem soutěže se může stát jakýkoliv účastník akce SHOW 2019, který dovršil věku 18 let, řádně vyplnil přihlášku do soutěže Strongest Man 2019 a předal ji nejpozději 15 min před začátkem první disciplíny.
  3. Organizátorem soutěže Strongest Man 2019 je studentský klub Silicon Hill, který je zastoupen garantem soutěže Jakubem Šejnou.
  4. Přihlášením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  5. Studentský klub Silicon Hill si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže Strongest Man 2019 včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
  6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  7. Ve sporných případech si klub Silicon Hill zastoupený garantem soutěže Jakubem Šejnou vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  8. Soutěžící vykonává jednotlivé disciplíny na vlastní nebezpečí.
  9. Pořadí soutěžících bude určeno dle výšky nahlášené na soutěž Yoke.
 2. Kategorie
  1. Soutěž Strongest Man bude dělena do těchto kategorií:
   1. Muži I – do 75 kg
   2. Muži II – 75–90 kg
   3. Muži III – nad 90 kg
   4. Ženy – bez omezení
 3. Systém bodování
  1. Počet účastníků v jednotlivých kategoriích není omezen.
  2. Bodováno bude prvních devět míst v každé kategorii podle následující tabulky:
   Body Body
   1. místo 12 6. místo 4
   2. místo 10 7. místo 3
   3. místo 8 8. místo 2
   4. místo 6 9. místo 1
   5. místo 5 10. místo 0
  3. Po skončení všech disciplín se sečtou body za všechny disciplíny. Vítězem soutěže se stane soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů.
  4. V případě rovnosti počtu bodů jednotlivých účastníku rozhoduje vyšší počet prvních, druhých a třetích míst v jednotlivých disciplínách. Pokud na základě porovnání umístění nelze určit vítěze, bude provedena Bonusová disciplína.
  5. Pokud nějaký soutěžící nedokončí disciplínu (zdravotní nebo časový limit), odmítne podstoupit disciplínu nebo ji v průběhu vzdá, bude za danou disciplínu ohodnocen, jako kdyby skončil poslední.
  6. V případě stejného umístění soutěžících v jednotlivých disciplínách, budou soutěžící ohodnoceni shodně a další místo v pořadí se vynechá.
 4. Seznam soutěží
  1. Mrtvý tah s axle osou na počet opakování 60 s
  2. Zdvih nad hlavu
  3. Ohrada
  4. Přetahování se na laně
  5. Bonusová disciplína
 5. Technické podmínky pro soutěže
  1. Mrtvý tah s axle osou na počet opakování 60 s
   1. Soutěžící smí využít pro splnění této disciplíny magnesium, pudr, Indulonu (a podobné pomůcky).
   2. Soutěžící nesmí použít trhačky a podobné pomůcky
   3. Soutěžící může dostat činku ze země nahoru jakýmkoliv způsobem, za dodržení postoje konvenčního stylu mrtvého tahu. Pouze v horní poloze musí mít zamknuté lopatky a propnutá kolena.
   4. Soutěžící nesmí položit činku dříve, než rozhodčí uzná pokus platným.
   5. Soutěžící nesmí činku odrážet od země.
   6. Technika „touch and go“ není povolena.
   7. Technika sumo není povolena.
   8. Soutěžící má na provedení maximálního počtu opakování jednu minutu od pokynu rozhodčího.
   9. Hmotnost činky i se závažím:
    1. Muži I – 160 kg
    2. Muži II – 180 kg
    3. Muži III – 200 kg
    4. Ženy – 75 kg
  2. Zdvih nad hlavu
   1. Tato disciplína se skládá ze tří částí, a to z výtlaku jednoruční činky nad hlavu, nadhozu činky nad hlavu a nadhozu klády nad hlavu.
   2. Soutěžící se na pokyn rozhodčího připraví k provedení disciplíny, nejprve pro výtlak jednoruční činky, ihned po provedení i k nadhozu klasické činky a poté klády.
   3. Jednoruční činku si soutěžící může oběma rukama dát na rameno a následně ji jednou rukou dotlačit do napnutých kolen nad hlavu, poté se přesune k nadhozu.
   4. Nadhoz bude proveden strongmanským způsobem. Tj. tak, že soutěžící jakýmkoliv způsobem vytlačí činku do napnutých kolen.
   5. Soutěžící v horní poloze vyčká na pokyn rozhodčího o uznání pokusu.
   6. Při přemístění nesmí závodník pokládat osu na opasek.
   7. Hmotnost činky i se závažím:
    1. Muži I
     1. JČ – 1× 40 kg
     2. nadhoz – 1× 70 kg
     3. kláda – 1× 70 kg
    2. Muži II
     1. JČ – 1× 45 kg
     2. nadhoz – 1× 85 kg
     3. kláda – 1× 85 kg
    3. Muži III
     1. JČ – 1× 50 kg
     2. nadhoz – 1× 100 kg
     3. kláda – 1× 100 kg
    4. Ženy
     1. JČ – 1× 20 kg
     2. nadhoz – 1× 40 kg
     3. kláda – 1× 32 kg
   8. Vítězem této disciplíny se stane soutěžící, který splní disciplínu v nejkratším čase.
  3. Frame carry (ohrada)
   1. Pro splnění této disciplíny musí soutěžící překonat se závažím nesených v rukách vzdálenost 2x10 m s otočkou s položením.
   2. Na provedení disciplíny má soutěžící časový limit 60 sekund. Při nesplnění časového limitu se započítává dosažená vzdálenost.
   3. Vítězem této disciplíny se stává nejrychlejší soutěžící, další pořadí je určeno dosaženým časem, popřípadě dosaženou vzdáleností.
   4. Hmotnost ohrady i se závažím:
    1. Muži I – 200 kg
    2. Muži II – 225 kg
    3. Muži III – 250 kg
    4. Ženy – 120 kg
  4. Přetahování se na laně
   1. Dva soutěžící se budou přetahovat na laně a úkolem bude dostat protivníka na svou stranu pole
   2. Po prvních třech disciplínách bude vzato průběžné pořadí a podle něj budou závodníci nastupovat v rámci své kategorie
   3. Souboje v kategorii budou dle následujícího klíče podle počtu závodníků v kategorii:
    1. 2 závodníci
     1. Pouze souboj jeden na jednoho
    2. 3 závodníci
     1. Tabulka každý s každým, v následujícím pořadí 1-3, 2-3, 1-2
    3. 4 a více závodníků
     1. Typem playoff
   4. Bonusová disciplína
    1. Bonusová disciplína bude vyhlášena v případě nerozhodnosti v celkovém umístění soutěžících.
    2. Bonusová disciplína bude provedena formou páky.
    3. Podmínky bonusové disciplíny budou definovány v místě konání soutěže.
 6. První pomoc
  1. Pro potřeby první pomoci bude využita záchranná služba, která bude zabezpečovat první pomoc na celé akci SHOW.
 7. Vyhlášení výsledků
  1. Vyhlášení výsledků bude od 4. místa a dále vyhlášeno do 30 minut od skončení posledního pokusu.
  2. První tři místa v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na hlavním pódiu akce SHOW v přestávkách mezi kapelami. Časové rozmezí bude upřesněno na místě.
 8. Garant soutěže
  1. Garantem soutěže je Jakub Šejna. V případě jakýkoliv dotazů ho kontaktuje na e-mail jakub.sejna@siliconhill.cz.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. V případě porušení pravidel soutěže Strongest Man 2019 bude soutěžící diskvalifikován.
  2. O diskvalifikaci rozhoduje rozhodčí soutěže Strongest Man 2019.
  3. Soutěžící může podat protest proti diskvalifikaci, a to nejpozději do 10 minut předáním písemné formy do rukou jednomu z organizátorů.
  4. O uznání či neuznání diskvalifikace rozhoduje klub Silicon Hill zastoupený Jakubem Šejnou.